چیزی که رودخانه
را پر از آسایش
برای مردم می کند.
این است که هیچ
شک و تردیدی ندارد
برای رسیدن به
مکانی که می رود٬
و نمی‌خواهد
جای غیر از آنجا برود .