مثل عباس کسی هست دلاور باشد..؟!
با همه تشنگی اش یاد برادر باشد..؟!
(ع)