کسی که هر شب با شکلکِ قلب و بوسه شبتان را بخیر میکند،
یک شب به جایِ همه ی این ها گفت: شب خوش
یعنی از تو دلخورم،
یعنی حالم خوب نیست
یعنی مرا با این حال تنها مگذار