🌻🍃امروز قلمویت را بردار
و دنیایت را رنگارنگ‌تر از همیشه نقش بزن🎨

روی صورتت لبخندی به بلندى افق بکش😁
روی مشکلاتت تیک‌های بزرگ سبز بزن

امروز قلمویت را بردار
و جهانی نو ترسیم کن
آدمی تازه خلق کن، تنها نقاش زندگی تو
خودت هستی و بوم صحنه‌ی روزگار👌