هر چند جانِ غیر شده‌ای
من هنوز هم...
جانم نگفته‌ام به کسی جز تو،
سال‌هاست ...!