نهایتاً دل به جایی می‌رسد که دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید خون شود یا سنگ!