و زندگی
با دوستت دارم های بغل دار ,
بیشتر می چسبد . . .