🌻🍃آن چنان قوی باشيد
که هیچ عاملی آرامش فکرتان را به هم نزند.

🌸🍃درباره ی
سلامت
شادمانی
و خوشبختی حرف بزنيد👌

آن قدر شاد باشيد
که مشکلات نتوانند بر شما غلبه کنند.

🌛شب تون سرشار از عشق الهی