‏برای لمس تن عشق، کسی باید باشه، باید، که سر خستگیاتو، به روی سینه بگیره