دست هایِ تو
تصمیمم بود
باید می گرفتم
و دور می شدم...