چه خوش لحظه‌هایی كه دزدانه از هم
نگاهی ربوديم و رازی نهفتيم
چه خوش لحظه‌هايی كه می‌خواهمت را
به شرم و خموشی نگفتيم و گفتيم ...