دهانم پر ز خنده ،دل بهاران
لبانم غنچه و گونه هايت بوسه باران
تا آن لحظه كه باشد در بدن جان
توييي دلبر تويي آن جان جانان