آمدنِ تو مانندِ
پيدا كردنِ يِك آهنگِ قديمي است
همانقدر خوش حال كننده
همانقدر لذت بخش....