نه در کوی خوبرویان گذر داریم که دنیا
به کاممون باشه نه در کوی نیک نامان که اون دنیا پزشو بدیم
فی الواقع به تماشای این دو دسته اومدیم😜😁😁😁😅😅😂
@