هر روز
تو زیباتر اتفاق می افتی!
و من
دوست داشتنت را ،
از نو شروع می کنم …!