بهترین انسانها از اعمالشان شاخته میشوند
وگرنه
سخنان خوب روی دیوارهای ساکن هم نوشته میشوند