‍ میدونی چرا میگن” دلت دریا باشه”
وقتی یه سنگو تودریا میندازی

فقط برای چند ثانیه
اونو متلاطم میکنه
وبرای همیشه محو میشه

ولی اون سنگ تا ابد ته دل
دریا موندگاره
سعی کنیم مثل دریا باشیم...

فراموش کنیم
سنگهایی که به دلمون زدن
با اینکه سنگینی شونو
برای همیشه توی دلمون
حس می کنیم...