مواظب قلب انسانهای اطرافمان باشیم.
گاهی با بی مهری و آزارشان قلبهای پر مهرشان را به مرور به سنگ تبدیل می کنیم و دیگر هیچ...