دانی که از چه خندم؟
از همت بلندم
زیرا به شهر عشقت
بر عاشقان امیرم