-به هوایت بگو
-آنقدر به سرم نزند
-من سرم درد میکند