منطق رو وارد رابطه‌هاتون نکنین،
گاهی باید احمقانه همدیگه رو دوست داشت.