چه کمیابند
آدم هایی که وقتی میفهمند
دوستشان داری آدم میمانند