رفتم بانک رو دسته صندلی نوشته بود:🤔

وقتی زلزله اومد پشت صندلی رو نگاه کنید!👍

پشت صندلی رو نگاه کردم!
نوشته بود:الان نه خره!😛

وقتی زلزله اومد!!!😐

کلا" ۸۰ میلیون دلقک دور هم جمع شدیم!😂😂