وودی آلن: شنبه چی‌کاره‌ای؟
دختر: می‌خوام خودکشی کنم ...
آلن: جمعه شب چی؟😳