وقتی عادت کنی به دلسوزی
آدمام عادت میکنن به سوزندنه دلت