🌻🍃امروز
چای‌ تان را کمی آرام تر از همیشه بنوشيد.

جوری که اگر سقفِ دنیا هم ریخت
آب در دلِ لحظه هایتان تکان نخورَد👌

آدم نیاز دارد
گاهی عینِ خیالش نباشد
و برای یک روز هم که شده
به خاطرِ خودش نفس بکشد☺️