‏من هنـوز معتـقدم وقـتی دوستـش داری و دوسـتت داره به هم مَحرَمـید