وَ وجــودت
تَسکینی ست بَرایِ
قَلبِ پر از آشُوبَم 🍃