جانا دلم زِ درد فراق تو کم نسوخت
آخر چه شد که هیچ دلت بر دلم نسوخت؟