🌻🍃چه روز زیبایی خواهد بود
وقتی بهترین ها
را برای دیگران بخواهید☺️

امروز بخنديد و مهربان باشيد
چون خدا عاشق مهربانیست❤️

خدای مهربانم
تو را سپاس بخاطر
روزی دیگر و آغازی نو🌹🍃

با آرزوی روزی زیبا برای شما خوبان🌸🍃