زمانهایی فرا می‌رسد
که تصورمیکنی
همه چیز به پایان رسیده...

اماخیلی غیرمنتظره
خدا معجزه اش
رانشانت میدهد!

این لحظه ی ناب، نصیبتون emoji

💛🌿