در زیباترین
عاشقانه های جهان
همیشه
قلبِ یک زن در میان است
زن
اگر نباشد
پرنده ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری
پر نمی زند،،،