از من نپرس
تو را چقدر دوست دارم
اگر بگویم به اندازه ی دنیا
درست نیست...
من تو را
به اندازه ی یک قطره آب دوست دارم
وقتی محتاجش شدی
میفهمی!