حافِظ عَلىٰ من تحب
فالقلب لا يفتح أبوابهُ دائِماً

مراقب کسی باش که دوستش داری
چرا که در های قلب همیشه باز نیست...