نااُميد نشو وقتى ميدونى خدا
هميشه بعد از تاريكى،
نور جديدى ميسازه...