کاش می‌شد
ته‌دیگ سیب‌زمینی رو بغل کرد
و ازش تشکر کرد😍😁