وقتی کوچک بودم، فکر می‌کردم آدم‌ها چقدر بزرگند و ترس برم می‌داشت...
بزرگ که شدم دیدم بعضی آدم‌ها چقدر کوچکند
و بیشتر ترسیدم