.
بخیـر ترین "صبـح" را آغـاز می‌ڪنم
وقتی میـان بازوان مـردانہ‌ات بیـدار می‌شـوم..


‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎