این‌چنین بی‌رحم و سنگین‌دل
که جانان من‌ست

کی دل او سوزد از داغی که بر جان من‌ست؟