⇍اعتمـــاد ڪن ولی احمق نباش
⇍بمون ولی اضــافی نبــــــاش
⇍عشق بورز اما کــور نبــــاش
⇍ادمهــا ظرفیت اندکی دارنـــد
⇍بیش از حــد لبریزشــان نکـن