⏰ زمان ....

✨طولاني ميشود ، براي كساني كه غصه دارند

✨دير ميگذرد، براي كساني كه منتظرند

✨زود ميگذرد ، براي كساني كه عجله دارند

✨اما ابدي ميشود، براي كساني كه عاشقند