اگر پشت سر یک زن بد شنیدید

بدانید دو حالت دارد :

اگر گوینده مرد است
بی شک توانایی به دست آوردن او را
نداشته است!!!

اگر زن است
بدانید توانایی رقابت با او را نداشته !!