🌻🍃امـروز
افكارتان را خانه تكانى كنيد
و تكليف افكارتان را روشن كنيد👌

🌹🍃همان‌هايى كه دائما در ذهن تان
خـاموش و روشن مى شوند
را يا به عمل تبديل كنيد
يا از ذهن تان بيرون كنيد👌

امروز ذهن تان را آرام كنيد
تا جهـان تان آرام شود.

ثانیـه های عمرتون توام با آرامش😘