دعای جهانی#یوگا ‌‎🙏❤

باشد كه شاد باشى

باشد كه همه موجودات شاد باشند

‌باشد كه كسي كه به من طريق اگاهى را آموخت شاد باشد

‌باشد كه كسي كه به من زندگي داد و مرا بدنيا آورد شاد باشد

‌باشد كه پدر و مادرم كه همه نيازهاي مادي مرا برآورده كردند شاد باشند

‌باشد كه تمام كساني كه در رنجند شاد باشند

‌باشد كه تمام موجودات در آب و خاك و هوا شاد باشند

‌باشد كه تمام تضادهاي دروني من حل شود و پاك شوم

‌باشد كه از حرص و آز و خشم و بيزاري رها باشم و صلح دروني حاكم شود

‌باشد كه اگاهى راستين زمين را روشن كند و تاريكيهاي معنوي حل شوند

‌باشد كه اگاهى در تمام ذرات زمين مستقر شود

‌باشد كه اگاهى در هر موجودي بيدار شود و هر خانه اي از صلح و آرامش لبريز شود

‌باشد که شاد باشیم