من می‌خواهم بدانم که
راستی راستی زندگی یعنی:
اينکه توی يک تکه جا،
هی بروی و برگردی،
تا پير بشوی و ديگر هيچ؟!
يا اينکه طور دیگری هم
توی دنيا می‌شود زندگی کرد؟
••┈┈┈✾⚘✾┈┈┈••