دیری است که
خویش را رنجانده‌ایم ،
و روزن آشتی بسته است!
مرا بدان سو بر،
به صخره‌ی برتر من رسان ،
که جدا مانده ام...