حال ما بعد از آشنايی با بعضيا رو فقط وحشی بافقی خوب توصيف ميكنه:

چه غصه‌ها که نخوردم،
ز آشناییِ تو...