عشق همه‌ی چیزی است که ما در چنته داریم ، تنها راهی که هر یک از ما می‌تواند به دیگری کمک کند..