چشمانت
آخرین چیزی‌ست
که از میراثِ عشق،
باقی می‌ماند...!