کفشدوزک‌ها را خیلی دوست دارم
آنها همیشه‌ی خدا منتظر معجزه‌اند
آن هم معجزه باران!
کفشدوزک، به عشق باریدن باران
نفس می کشد . . .